Shaman animiste sur Brontops - 1/4
  Shaman animiste sur Brontops - 2/4
  Shaman animiste sur Brontops - 3/4
  Shaman animiste sur Brontops - 4/4